За модерно здравеопазване

  1. Начало
  2. ИМУНОЛОГИЯ
  3. BD Реагенти за изследователски цели 

BD Реагенти за изследователски цели

Голямо разнообразие от монаклонални антитела, предназначени за изследователски цели, белязани с различни флуорохроми, за имунофенотипизация на флоуцитометър и различни други техники, при човек и бозайници/ мишки, плъхове, примати, кучета, прасета, зайци, /.

Реактиви за: Вътреклетъчно оцветяване,  ELISA, ELISPOT, Имуноцитохимия, Имунохистохимия, Имунофлуоресценция, Имунопреципитация, Western blot, Функционални есета, Ин витро киназни тестове, Магнитно сепариране

  • от CD1 до CD326
  • Интерфернон, Интегрин, Дендритни клетки, Lineage cocktail,
  • Панендотелни клетъчен Антиген, P- селектин, Активационни антигени и мн други

Белязани с: FITCPE , PerCp-Cy5.5, PE-Cy7, PE-Cy5, APC, APC-Cy7, BiotinAlexaFluor 647/700, не белязани /purified/

  

Цитокини и хемокини:

Цитокиновото семейство са малки,водоразтворими протеини с важна роля в междуклетъчната сигнализация,правилната функция на вродения и придобития имунитет.Хемокините са хепарин-свързана малка група цитокини,с важна роля в редица имунни отговори:възпаление,хемопоеза,ангиогенеза,поддържане на хомеостазата. BD Bioscience предлага серия реагенти,китове,буфери и контроли за анализ на голям брой човешки,миши и др. хемокини и цитокини.

 

ELISA  и ELISPOT:

Реагенти и китове за ELISA диагностика-изследване нивата на Интерлевкин, Фибриноген, Имуноглобулин и др. разтворими протеини в серума на човек и други бозайнициELISPOT е мощен метод за детекция и анализ на индивидуални клетки, секретиращи даден протеин ин витро. Антитяло – секретиращи, честота на продукция и секреция на имуно ефекторни молекули /цътокини, Гранзим В/

Имунохистохимия

In situ изследване на протеинова локализация в клетки и тъкани – визуализиране  на фосфорилирани протеини, протеин-протеин взаимодействия,транслокация.      

Клетъчна и молекулярна биология:

Изследване на клетъчната имунна функция-нативни сигнални пътища,апоптоза. Директно белязани Антитела за многпараметров анализ на нивата на фосфорилиране на Т и В клетки.

CBA:

Cytometric Bead Array е уникална съвременна технология за приложение във флоуцитометрията. Позволява количествено измерване на множество протеини едновременно. Тази технология използва различни нива на фоуресценция, опосредствана чрез антитяло – свързани частици. Замества традиционните ELISA и Western blot, като съкращава времето за поучаване на резултат и високите изисквания към изходен материал. Изклщчително подходяща за лимитирано количество изходен материал, като дава повече данни от по – малко проба. Със СВА техниката могат да се анализират до 30 протеина в 25 – 50 микролитра проба, и флоуцитометър с 2 лазера: 488 и 633 nm.

Портфолиото на китовете за СВА съдържа китове за измерване на разтворими и интрацелуларни протеини / цитокини, хемокини, растежни фактори, сигнални протеини

http://www.bdbiosciences.com/