За модерно здравеопазване

  1. Начало
  2. МИКРОБИОЛОГИЯ
  3. Диагностични тестове Elitech

Диагностични тестове Elitech

Биохимични тестове


Mycofast Revolution 2 – откриване, изброяване, идентификация и определяне на антимикробна чувствителност на урогинетални микоплазми.

Брошура на продукта:
Mycofast-RevolutioN-2 (0.7 MB, pdf, EN)

 


Fungifast – едновременно идентифициране и тестване за антимикотична резистентност на най-разпространените патогенни гъбички.

 


Urifast 2 – бързо тестване за антибиотична чувствителност на уринарни Enterobacteriaceae.

Брошура на продукта:
Urifast-2-brochure (0.9, pdf, EN)

 

Латекс-аглутинационни тестове:
Тест Предназначение
STREPTO color

детекция на 5 вида антистрептококови антитела (ASLO, ASD, ASK, ASH, ANAdase)

Вид проба: серум

Elitex STAPH

детекция на S. aureus (включ. MRSA)

Вид проба: първични клетъчни култури в петри

Elitex Toxo

детекция на анти-Toxoplasma gondii антитела

Вид проба: серум

ELITex Bicolor Amoeba

детекция на амебни антитела

Вид проба: серум

Elitex Bicolor Mono

детекция на хетерофилни антитела на инфекциозна мононуклеоза

Вид проба: серум

Elitex Bicolor RF

качествена или полуколичествена детекция на IgM Rheumatoid Factor

Вид проба: серум

Elitex krusei

детекция на Candida krusei

Вид проба: директно от колонии

Elitex Albi dubli

детекция на групата Candida albicans / Candida dubliniensis

Вид проба: директно от изолирани колонии

Elitex Dubliensis

детекция на Candida dubliniensis

Вид проба: директно от изолирани колонии

Индиректна хемаглутинация (ELI.H.A):
Тест Предназначение
ELI.H.A
RF

количествена детекция на Rheumatoid Facto

Вид проба: серум

ELI.H.A
Schistosoma

количествено определяне на anti-Schistosoma mansoni, anti-Schistosoma hæmatobium and anti-Schistosoma intercalatum антитела

Вид проба: серум

ELI.H.A
Amoeba

количествено определяне на Еntamoeba histolytica

Вид проба: серум

ELI.H.A
Echinococcus

количествено определяне на Echinococcus granulosus

Вид проба: серум

ELI.H.A
Distoma

количествено определяне на Fasciola hepatica

Вид проба: серум

ELI.H.A
Toxo

 

 

количествено определяне на Toxoplasma gondii

Вид проба: серум

ELI.H.A
Candida

количествено определяне на Candida albicans

Вид проба: серум

ELI.H.A
Aspergillus

количествено определяне на Aspergillus fumigatus

Вид проба: серум

Други:
Тест Предназначение
ЕLIchrom glabrata

идентификация на колонии Candida glabrata  хидролиза на трехалоза в глюкоза (колориметричен)

Вид проба: изолирана култура