За модерно здравеопазване

Последно поколение флоуцитометър за възпроизводими резултати и
стандартизация в клиничната практика.

Реагенти на Agilent Technologies

Сфери на дейност

Микробиология

Сухи и готови разляти хранителни среди, антибиотични дискове и диспенсъри, автоматизирана платформа за ID и AST – BD PHOENIX™, реактиви за идентификация на микроорганизми и изготвяне на антибиограми, аглутинационни и биохимични тестове, системи за създаване на анаеробни/микроаерофилни и CO2 условия, директни бързи тестове, среди за изследване на хемокултури, съвместими с автоматизирана система BD BACTEC™, реактиви и апаратура за диагностика на туберкулоза.

Генетика и женско здраве

Реактиви и китове за PCR диагностика в реално време, китове за човешка идентификация, микросателитна нестабилност и PCR апарати, китове за секвениране от ново поколение, китове за мануална и автоматична екстракция, апарати и реактиви за диагностика чрез микроарей чипове, апарати за автоматизация и консумативи за проби за течна цитология, китове за ELISA диагностика.

Имунология

Поточни цитометри (BD flow cytometers) за клинична и научно-изследователска работа, клетъчни сортери, реагенти CE-IVD или RUO, моноклонални антитела белязани с различни флуорохроми, 1, 4-, 6- и 8- цветни комбинации за имунологична и онкохематологична  флоуцитометрична диагностика, ELISA, ELISPOT, Имунохистохимия, Имунофлуоресценция, Western blot, Cytometric bead assays (CBA),  Софтуерни платформи: BD FlowJo, Infinicyt™.

Клинична лаборатория

Вакутейнери / Вакуумни епруветки за венозна кръв: BD Vacutainer; Микротейнери / Микро епруветки за капилярна кръв: BD Microtainer; игли за взимане на венозна кръв: стандартни и обезопасени, игли с камера, сетове за взимане на кръв тип бътерфлай; автоматични ланцети за капилярна кръв; Вакутейнери за съхранение на клетки и био маркери; Аксесоари за взимане на кръв; Спринцовки за КГА; Затворена система за урина; Апарати и консумативи за отчитане СУЕ от EDTA проби; Подготовка на проби за анализ: лабораторни центрофуги.

Медицински консуматив

Продукти за интензивна грижа: Сетове и аксесоари за измерване на инвазивно кръвно налягане, Централно венозни и артериални катетри по Селдингер; Aspira сетове и аксесоари  за перитонеален и плеврален дренаж; Игли за костно-мозъчна биопсия и аспирация; Игли за тъканна биопсия и аспирация; Дренажни катетри и аксесоари; Продукти за съдов достъп; Диабетна грижа- игли за инсулинови писалки и инсулинови спринцовки; Инжекционни системи; Инфузионна терапия; Периферно-венозни катетри; Безопасност за пациента; Продукти за анестезия.

Лабораторна автоматизация

Лабораторни центрофуги в различни конфигурации: стандартни или хладилни, летящи или ъглови ротори, адаптери за различни по форма, размери и обем епруветки, pcr- стрипове, плаки. Мултирежимни четци за микроплаки, миячки за микроплаки. Автоматизирани системи Freedom EVO®. Ламинарни боксове и камини. Центрофуги за микробиологично оцветяване. Решения за пълна автоматизация на лабораторния работен процес от обработка на пробите до дигитална визуализация.